Make your own free website on Tripod.com

Przejdz do:

Co to jest Access | Jak utworzyc relacje | Jak utworzyc formularz | Jak zaprojektowac i utworzyc nowa baze danych
|Podsumowanie | Jak tworzyc raport | Jak utworzyc Kwerende

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawowe Pojecia:

Po zapisaniu projektu bazy pod wybraną nazwą, pierwszym i podstawowym elementem naszej bazy jest tabela. To w niej będziemy zapisywać wszystko co nas interesuje. Tabela będzie nam służyć do przechowywania informacji np. o zbiorach książek, płyt, może być to także książka telefoniczna czy zbiór informacji o produktach, pracownikach, dostawcach. Tabela – nieuporządkowany zbiór rekordów tego samego typu, jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład produktów lub dostawców. Używanie osobnej tabeli dla każdego tematu oznacza, że dane przechowywane są tylko raz, co sprawia, że baza danych jest bardziej wydajna i zmniejsza ryzyko błędów przy wprowadzaniu danych. Rekord – nieuporządkowany zbiór różnych pól, dane z jednej pozycji, zbiór informacji dot. danego obiektu (np. Adam Kowalski wszystko o nim, miejsce zamieszkania, telefon, adres dziewczyny) Pole – pojedynczy niepodzielny element informacji, zbiór informacji danego typu (np.Adres).

Graficzne wytłumaczenie:
TabelkaKREATOR TABELI:

Wybierając kreatora (klikamy dwukrotnie na pole zaznaczone w tym przypadku na niebiesko w oknie naszej bazy, jeżeli zaczeliśmy tworzyć bazę za pomocą kreatora baz danych tego okienka nie zobaczymy(zdj1)mamy dostęp do dwuch kategorii tworzenia tabel
 1. prywatne
 2. służbowe
Wybieramy jedną z nich, następnie z listy "przykładowe tabele" wybieramy rodzaj naszej bazy np. Albumy (zdj2)
Następnie strzałką pomiędzy "przykładowe pola" a "pola w nowej tabeli" przenosimy interesujące nas nazwy, możemy wybrać i przenieść wszystkie podwujną strzałką. Zmianę nazwy zaznaczonego pola można dokonać przez kliknięcie przycinku o podobnej nazwie i edycji danej nazwy. Wybraliśmy już wszystko co nas interesuje kilkamy na Dalej Teraz wybieramy nazwę dla naszej tabeli (zdj3), i definiujemy klucz podstawowy. W tym przypadku kreator utworzy nam go automatycznie. Szerzej co to jest klucz podstawowy przy tworzeniu tabel w widoku projekt. I ostatnim okienkiem kreatora jakie widzimy to okienko z zapytaniem co chcesz zrobić po utworzeniu tabeli... wybór należy do Ciebie.(zdj4)
Klikamy Zakończ i... gotowe.

Dodatkowe pojęcia:

Klucz podstawowy - pewna unikatowa nazwa pola o specyficznych cechach. Wartości wpisywane w kolejnych rekordach (wierszach) tego pola nie mogą się powtarzać. Jest on wykorzystywany do tworzenia relacji.Sposób ustawiania klucza obrazuje zdjecie, klikamy na ikonie z kluczykiem i gotowe.
Widok projekt:

 1. W oknie naszej bazy danych, na zakładce tabele, wybieramy pierwszą opcję(zdj1). Następne okno(zdj2) zawiera trzy typy pól Nazwa pola, Typ danych, Opis.
 2. Nazwa pola - określasz tu jakie pola będzie zawierać twoja tabela np. Imię , Nazwisko czy numer telefonu itp. Tu także określasz przez wpisanie ID które pole ma być kluczem podstawowym.
 3. Typ danych - masz tu do wyboru, zobacz (zdj3), takie opcje. Zależnie od wyboru typu danych zakładka Ogólne da nam pewne możliwości formatowania tych pól. O tym w dalszej części dokumentu.
 4. Opis - wpisany tutaj komentarz do pola będzie pokazany w pasku statusu, po kliknięciu na polu. Pasek statusu to to co widzisz u dołu okna programu MS ACCESS. Pasek statusu posiada także przeglądarka.
Formatowanie pól:

 1. zakładka ogólne typ danych - tekst
 2. Tekst - ciągi znaków cyfr i liter.
 3. Rozmiar pola - Wpisujesz tutaj ile znaków ma zawierać dane pole. Maksymalnie 255, standardowo ustawione jest na 50 znaków.
 4. Format pola - Wpływa na wyglad pola, ale nie narzuca sposobu wprowadzania danych. Określa jak mają byc wyświetlane.
SYMBOL ZNACZENIE:

 1. < tekst będzie wyświetlany dużymi literami
 2. > tekst będzie wyświetlany małymi literami
 3. [kolor] text będzie wyświetlany w podanym kolorze,np. [niebieski]
 4. & zastępuje dowolny tekst, wpisane po nim znaki sa dopisywane po wprowadzonym tekscie, np.&"kg"
 5. % wyświetla wprowadzone cyfry w procentach
3. Maska wprowadzania :
Służy do określenia sposobu wprowadzania danych. Określa i ułatwia zapis. Można także skorzystać z kreatora masek wprowadzania. Klikamy w okienku maski wprowadzania, obok pokazuje się kwadracik z trzema kropkami - klikamy...i (zdj4) widzimy okno z kilkoma wzorami do wyboru.
SYMBOL ZNACZENIE:
 1. 0 dowolna cyfra
 2. L dowolna litera
 3. # cyfra lub spacja
 4. & dowolny znak lub spacja
 5. \ wyświetla taki znak, jaki jest umieszczony za tym symbolem
 6. Tytuł - wpisana nazwa posłuży jako etykieta pola. Jeśli nic tu nie wpiszesz, za etykitę posłuży wpisana wcześniej nazwa pola.
 7. Wartość domyślna - wartość wpisywana automatycznie dla każdego nowego rekordu. Dostępny pod trzema kropkami konstruktor wyrażeń.
 8. Regóła poprawności - wpisujesz tu wyrażenie które ograniczy zakres wartości wpisywanych w dane pole np. ">100" wpisana wartość musi być większa od stu. Dostępny pod trzema kropkami konstruktor wyrażeń.
 9. Komunikat o błędzie - tekst który zostanie wyświetlony w przypadku wpisania błędnej wartości.
 10. Wymagane - do wyboru masz dwie możliwości TAK/NIE. TAK - nie zamkniesz tabeli, jeżeli w którymś rekordzie z zaznaczonym polem wymagane nie będzie nic wpisane. NIE - czyli odwrotnie, zamkniesz.
 11. Zerowa długość dozwolona - Dopuści ciąg znaków = 0 TAK lub NIE do wyboru.
 12. Indeksowane - wybór TAK/NIE, wybranie TAK nie pozwoli na powtarzanie wartości w tym polu.
 13. Kompresja Unicode - kod Unicode może obsługiwać aż 65 536 znaków każdy znak jest reprezentowany przez dwa bajty zamiast jednego. Ustawiamy na wartość Tak, wszelkie znaki, których pierwszy bajt jest równy 0, są przy zapisywaniu poddawane kompresji, a przy odczycie - dekompresji.

 1. Zakładka ogólne typ danych :

Nota:
Ciągi znaków, są używane do przechowywania danych dłuższych niż 255 znaków. Pole to może zawierać do 64 000 znaków. Podobnie jak w przypadku typu danych tekst tylko że bez możliwości określenia rozmiaru pola, maski wprowadzania i bez indeksowane.

 1. Zakładka ogólne typ danych - liczba:

Rozmiar pola:
 1. - rodzaje bajt (zakres od 0 do 255), liczba całkowita (zakres od -32 768 do 32 767), liczba całkowita długa (zakres od -2 147 483 648 do 2 147 483 647), pojedyncza precyzja (zakres od -3.402823E38 do -1.401298E-45 dla wartości ujemnych i od 1.401298E-45 do 3.402823E38 dla wartości dodatnich), podwójna precyzja od –1.79769313486231E308 do –4.94065645841247E–324 dla wartości ujemnych i od 1.79769313486231E308 do 4.94065645841247E–324 dla wartości dodatnich), ID replikacji identyfikator (GUIDE) stosowany do identyfikacji replik, dziesiętne (zakres -10^28 -1 do 10^28 -1)
 2. Format - sposób wpisywania (zdj5)
 3. Miejsca dziesiętne - liczba cyfr po przecinku. Do wyboru opcja "AUTO" bez określonej liczy cyfr i możliwość ustawienia do 15 miejsc po przecinku.
 4. Pozostałe tak jak w przypadku typu danych tekst.

 1. Zakładka ogólne typ danych - data/godzina:

Format pola - sposób wpisywania (zdj6)
Pozostałe opcje zakładki omówione przy typie danych tekst.

 1. Zakładka ogólne typ danych - walutowy:

Format pola - ta samo jak w przypadku typu danych liczba
Pozostałe omówione w typie danych tekst.

 1. Zakładka ogólne typ danych - hiperłącze:

hiperłącze - odnośnik do dokumentu, strony w internecie.

 1. Zakładka ogólne typ danych - obiekt OLE

Obiekt OLE - Pola typu Obiekt OLE przeznaczone są do przechowywania danych takich, jak dokumenty programów Microsoft Word czy Excel, rysunki, dźwięki i obiekty utworzone w innych programach. Obiekty OLE można łączyć i osadzać w polu tabeli programu Microsoft Access. Wstawianie - po zaznaczeniu typu w widoku projekt, zapisujemy zmiany, zamykamy. Następnie otwieramy tabelę i na polu, które jest obiektem OLE klikamy prawym przyciskiem myszy a z otwartego menu wybieramy wstaw obiekt.... Następnie wybieramy typ obiektu. Mamy dwie możliwości albo wybieramy utwórz nowy i dany obiekt mamy do edycji, albo utwórz z pliku gdzie wstawiamy gotowy dokument.

 1. Zakładka ogólne typ danych - kreator odnośników:

Służy do stworzenia pola odnośnika - listy wyboru. Możemy zastosować kreatora w celu pobrania danych z innej tabeli lub kwerendy (zdj7), możemy też wpisać wartości samemu. Pobierając dane z innego źródła, określamy z jakiej to będzie tabeli (zdj), z jakiego pola (zdj9), określamy też szerokość pola(zdj10) i nazwę (zdj11)

 1. Zakładka ogólne typ danych - autonumerowanie:

Ten rodzaj zakładamy przy polu które ma być kluczem podstawowym, np. tworząc tabelę "pracownicy" klucz ustawiamy na pole z identyfikatorem tabeli "IDpracownik", a typ danych ustawiamy na Autonumerowanie. Bez wprowadzania zmian w zakładce, pole to będzie automatycznie numerowane dla każdego nowego rekordu.

 1. Zakładka ogólne typ danych - tak/nie:

Ustawiając ten typ danych ustawiamy od razu format pola, tz. w polu z taki typem danych możemy wpisać tylko TAK lub NIE

Widok Projekt:Wprowadzając dane bezpośrednio do tabeli:

Korzystając z trzeciej opcji "utwórz tabelę, wprowadzając dane", (widokpr1) mamy w nowootwartej tabeli 10 pustych pól i 21 pustych rekordów. Zapełniamy np. 1 rekord danymi, imię, nazwisko, numer telefonu itd. Zamykamy i zapisujemy tabelę pod wybraną nazwą. Automatycznie możemy utworzyć, jeśli tylko chcemy, klucz podstawowy. Po ponownym otworzeniu tej tabeli z 21 rekordów został nam tylko ten jeden zapisany, a także zostało nam tylko tyle pól ile zajął ten rekord. Zmieniamy nazwy pól, (widokpr2) ostatnia opcja pod prawym przyciskiem myszy lub w pasku narzędzi format. Tam też znajdziemy inne możliwości formatowania np. wybór czcionki, jej kolor czy kolor tła pól. To tyle... i tabelka gotowa.

Importowanie tabel:
 1. Możemy przenosić gotowe tabele, z pod opcji Nowy w oknie nasze bazy, z innej bazy danych.
 2. okno kreatora (imp1)
 3. wybór bazy z której chcemy zaimportować tabelę (imp2)
 4. wybór tabeli do importu (imp3)
  Uwaga: importować możemy także inne obiekty baz MS ACCESS w ten sam sposób.
Tabela łączy:

Możemy także tworzyć łacza do tabel, opcja Nowy, w innej bazie danych. Dane wpisywane do tabeli łączy będą wpisane również w tabeli do której łącze się odnosi:

 1. okno kreatora (lon1)
 2. wybór bazy z której wybierzemy tabelę do utworzenia łącza(lon2)
 3. wybór tabeli do której utworzymy łącze(lon3)

Powrot do menu     Na poczatek